Retourvoorwaarden

Deze retourvoorwaarden zijn slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Herroepingstermijn

De klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Laptopmetlinux.nl binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Kosten van retour

Klant draagt de kosten voor het retourneren. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.

Plicht van klant

Binnen de bovenstaande herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen

Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

Hoe retourneren?

Klant kan de Overeenkomst conform het bovenstaand gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Laptopmetlinux.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Laptopmetlinux.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Laptopmetlinux.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de bovenstaande herroepingstermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Comexr B.V.
T.a.v. Retour Laptopmetlinux.nl
Burgermeester Jansenplein 33-3
7551ED Hengelo (OV)
The Netherlands

Terugbetaling

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, mits retour beoordeeld door laptopmetlinux.nl, worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Laptopmetlinux.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Laptopmetlinux.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Laptopmetlinux.nl wachten met terugbetalen tot Laptopmetlinux.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Kennisgeving herroepingsrecht

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Uitsluiting van herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken;

  • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
WINKELWAGEN DELEN